Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
87 615 60 48
668 552 343

Adres e-mail
damian.dzieciol@goldap.pl

Dodatkowa strona www
www.goldap.pl

Adres:

Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z realizacją zadań dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany dalej w skrócie Administratorem. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gołdapi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi poprzez adres e-mail: iod@goldap.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap, w tym w  na potrzeby korespondencji poprzez formularz kontaktowy dostępny na platformie do głosowania.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XXVI/219/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap dotyczących budżetu obywatelskiego;  
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych skutkuje jednak brakiem możliwości zgłoszenia projektu, udzielenia poparcia i/lub wzięcia udziału w głosowaniu na projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap lub uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania odnośnie projektu. 
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.