Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w Budżecie Obywatelskim – Gołdap 2019
Zasady głosowania:
  • Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Gminy Gołdap, który ukończył 16 lat. 
  • Każdy mieszkaniec gminy Gołdap, nie posiadający zameldowania na jej terenie bądź też nie posiadający telefonu komórkowego, może oddać głos papierowo w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, w Punkcie Obsługi Mieszkańców (parter budynku).
  • Głosujący może oddać tylko jeden głos- na projekt miejski lub wiejski.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź papierowo.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
  • W celu weryfikacji oddania głosu elektronicznego należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Z jednego numeru telefonu może zagłosować maksymalnie 1 osoba.
  • UWAGA! Po zakończeniu głosowania spośród wszystkich numerów telefonów zostanie wylosowanych 10 drobnych nagród rzeczowych.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór zadania

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Projekty do realizacji na terenie miejskim Gminy Gołdap

Twój wybór:

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gołdapi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi za pomocą adresu e-mail: iod@goldap.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także– w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11. Po zakończeniu głosowania dane osobowe zostaną zanonimizowane na potrzeby przeprowadzenia losowania nagród rzeczowych, spośród numerów telefonów, na które został wysłany kod weryfikujący oddany głos.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 16 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
Teren miejski
1
LEKARZE SPECJALIŚCI DLA GOŁDAPIAN
Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom gminy Gołdap dostępu do lekarzy specjalistów, którzy na co dzień nie świadczą swoich usług w naszej miejscowości. Specjaliści przyjeżdżaliby do Gołdapi i tutaj świadczyliby bezpłatnie swoje usługi.
100 500 zł
Wybierz
2
Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo-rekreacyjnego
Celem projektu jest stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu I w Gołdapi, które pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego. Mieszkańcy chcieliby, aby na działce gminnej powstało oświetlone boisko do siatkówki, mini boisko do piłki nożnej, siłownia zewnętrzna, elementy placu zabaw dla najmłodszych oraz 6 ławek i 3 kosze
100 500 zł
Wybierz
3
PLAC ZABAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności istniejącego placu zabaw przy Promenadzie Zdrojowej. Zostałyby tam zamontowane dwa urządzenia, z których mogłyby korzysta osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
100 000 zł
Wybierz
Teren wiejski
4
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW WE WSIACH BABKI ORAZ ŻELAZKI
Stworzenie społeczności lokalnej bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uzupełnienie istniejących placów zabaw o dodatkowe elementy sprawi, że dzieci będą chętniej z nich korzystały.
42 808,68 zł
Wybierz
5
SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE WE WSIACH: SKOCZE, KOZAKI, GÓRNE, GALWIECIE
Celem projektu jest udostępnienie narzędzi do aktywności towarzyskiej (wspólne ćwiczenia, minirehabilitacja), integracja poprzez sport różnych grup wiekowych oraz kulturalne i aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. To wszystko zapewnić mają siłownie zewnętrzne usytuowane we wsiach Skocze, Kozaki, Górne, Galwiecie.
49 500 zł
Wybierz

Brak zadań

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko jeden kod na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×